« Mig og Murad | Main

onsdag, 20 juni 2012

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c653753ef016767b08f2c970b

Listed below are links to weblogs that reference Så mangler vi bare, at jeg kunne svømme:

Comments

Kirsten

Vi har enorm stor glæde af at alle har cykler. Selv om der blandt ungerne har været lidt hidseri omkring hvem er den hurtigste og hvem kunne cykle bedre, så har vi nogen dejlige ture sammen. En god måde at lave noget alle sammen - de elsker noget skovtur med madpakker og den slags. Så god fornøjelse! Forresten er det også et godt alternativ til løb når man trænger til at bruge nogen andre muskler.....

Helle

Fedt! Der er også udfordringer nok på mountainbike, så udsæt bare det med at lære at svømme.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)